Onze werkwijze 


Werving 
Goed personeel blijft schaars. Daarom zijn wij dagelijks bezig de juiste mensen aan te trekken. Daarnaast willen wij natuurlijk ook zoveel mogelijk kenbaarheid geven aan specifieke eisen van jullie vacature. Welke kanalen & middelen wij hiervoor inzetten is natuurlijk afhankelijk het functieprofiel en de gewenste inleenvorm. Enkele voorbeelden zijn:

Lokaal netwerk 
- Klantenkring
- Werknemers  
- Netwerkevenementen   

Social Media Netwerken 
- Facebook 
- LinkedIn 
- Google+

Jobboards
- Freelance.nl 
- Jobbird 
- Indeed, etc. 

Selectie 
Met de binnengekomen reacties vanuit de werving begint het selecteren voor jullie specifieke functie(s). Hiervoor hebben wij een persoonlijk en kandidaat gericht selectieprogramma. Door de kandidaat optimaal te begeleiden en informeren managen wij de verwachtingen over hun eventuele nieuwe baan binnen jullie organisatie. Hiermee proberen wij “mismatches” zoveel mogelijk te voorkomen en kandidaten ook direct aan ons te binden. De eerste stap, in goed werkgeverschap!  

 Telefonische benadering van kandidaten 
- Checken van de “knock-out criteria” op basis van profiel   

- Korte en bondige uitleg de functie en de gestelde eisen  
- Beantwoorden van de eerste specifieke vragen van de kandidaat 
- Uitnodigen voor een eerste kennismaking 
Eerste kennismaking
- Uitgebreide uitleg over jullie organisatie, de functie en de gestelde eisen  
- Uitleg Bakker-Metaal Uitzendburo   
- Uitdiepen opleiding, werkervaring en motivatie  
- Gedragsgericht interview voor uitdieping van competenties  
Opvraag referenties  
- Referentie opvraag bij werkgevers van de afgelopen 2 – 5 jaar op basis van onder andere de volgende punten: 
   - Betrouwbaarheid 
   - Productiviteit
   - Kwaliteit  
   - Persoonlijkheid 
   - Reden vertrek  
   - Zou men de medewerker wel / niet terug in dienst nemen en waarom 
Sollicitatiegesprek  samen met  Bakker-Metaal Uitzendburo (Optioneel)  
- Afhankelijk van jullie wensen kan er gekozen worden om, samen met jullie accountmanager van Bakker-Metaal Uitzendburo, het eerste sollicitatiegesprek te voeren.   


Introductie 
Een goede introductie binnen jullie organisatie is van belang om de medewerker een gevoel te geven dat deze welkom is en zichzelf direct op zijn/haar gemak voelt. Onderdelen van de introductie zijn:  

 ARBO-checklist 
- In het kader van veiligheid dient er per functiegroep een ARBO-checklist te worden ingevuld samen met jullie organisatie. Bakker-Metaal Uitzendburo zal deze doornemen en overhandigen aan de nieuwe medewerker zodat deze goed geïnformeerd is.  

Uitgifte PBM’s
- Indien er persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn zal Bakker-Metaal Uitzendburo in overleg gaan met jullie organisatie over de uitgifte hiervan. Afspraken hierover zijn tevens vastgelegd in de ARBO-checklist en indien van toepassing onderdeel van de tariefstelling opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor zullen, tenzij anders overeengekomen, geen additionele kosten voor in rekening gebracht worden.  
Opstarten werkzaamheden  
Veel mensen ervaren de eerste werkdag als spannend. Wij zullen de nieuwe medewerkers op hun éérste werkdag opvangen en begeleiden naar hun direct leidinggevende. Een geruststellend gevoel voor jullie nieuwe medewerker die de zekerheid heeft dat deze goed opgevangen zal worden.  
Introductieprogramma
is verantwoordelijk voor het introductieprogramma van nieuwe medewerkers. Bakker-Metaal Uitzendburo zal samen met jullie en de kandidaat een evaluatie houden aan het einde van dit programma. Dit om de kandidaat goed te informeren over de eerste indruk als het gaat om houding, gedrag en functioneren. Hiermee zorgen we er gezamenlijk voor dat eventuele bijsturing tijdig gegeven kan worden, met als gebleken resultaat een lager verloop bij startende medewerkers.   


Binding & Begeleiding 
Om medewerkers te binden aan jullie organisatie is een goede begeleiding van groot belang. Dit heeft tevens een positief effect op bijvoorbeeld: Het verlagen van ziekteverzuim, verhogen van productiviteit en verbeteren van kwaliteit van de werkzaamheden. Bakker-Metaal uitzendburo neemt hier dan ook graag zijn verantwoordelijkheid in middels:  

Eerste indruk call 
- Kort telefonisch en informeel gesprek omtrent de indruk na afloop van de eerste werkdag (leidinggevende & medewerker)  

Evaluatie Introductieprogramma  
- Na het doorlopen van het introductieprogramma zal er een evaluatie plaatsvinden met leidinggevende en medewerker. Beide ontvang digitaal een exemplaar van deze evaluatie en wordt opgenomen in het personeelsdossier van de medewerker.  

Beoordeling 3 maanden / Beoordeling einde proeftijd  
- Na de eerste 3 maanden zal de eerste officieel beoordeling plaatsvinden. In het geval van werving en selectieopdrachten zal dit aan het einde van de gestelde proeftijd plaatsvinden.  Hierbij zal de beslissing genomen worden of de kandidaat diens werkzaamheden voort mag zetten op basis van functioneren, houding en gedrag.  

Halfjaarlijkse beoordeling  
- Na het eerste half jaar zal er wederom een beoordeling plaatsvinden. In dit stadium is er vaak al een goed beeld van de kandidaat en diens functioneren. Hierbij maken we normaliter de keuze om de intensiviteit van het evalueren te verlagen naar één keer per half jaar. Vanzelfsprekend kunnen hiervoor andere afspraken gemaakt worden indien dit gewenst is.  

 

Communicatie:
Om jullie zo optimaal mogelijk te kunnen ontzorgen is goede communicatie erg belangrijk. Veelal gebruiken we hiervoor een communicatiematrix om de afspraken hierover vast te leggen. Gespreksonderwerpen die in deze matrix opgenomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld:  

- 24/7 bereikbaarheid 

- Vast contactpersonen en frequentie in contact omtrent:
  - Operationele zaken  
  - Financieel aangelegenheden
  - Contractuele aangelegenheden
  - Evaluatie samenwerking 

 
Administratie:
Arbeidsovereenkomst / Overeenkomst van opdracht  
- Afhankelijk van de gekozen dienstverlening ontvangt de medewerker een arbeidsoveréénkomst of overeenkomst van opdracht via Bakker-Metaal Uitzendburo. 
  Deze zal uitgebreid met de medewerker worden doorgenomen, ondertekend en opgenomen in diens personeelsdossier
- Naast deze overeenkomst ontvangen jullie en de kandidaat een opdrachtovereenkomst. Hierin staan specifieke afspraken zoals deze gelden voor   werkzaamheden binnen jullie organisatie zoals werkzaamheden, locatie, salaris en eventuele vergoedingen.  

Salarisverwerking  / Facturatie 
- Wekelijkse, 4-wekelijkse of maandelijkse salarisverwerking 

Digitale facturatie
- Voor jullie eigen administratie maken wij gebruik van digitale facturatie naar een door u opgegeven emailadres.   

Afdracht garantie 
- Zekerheid in afdrachten door middel van G-rekening  

Pensioenregeling werknemers 
- Volgens de bepalingen in de NBBU-cao ontvangen medewerkers een solide pensioen. Pensioenen van onze medewerkers worden ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). 

Interne certificeringen 
- Periodiek ondergaan wij periodiek audits om de kwaliteit richting u te kunnen garanderen 

Dossieropbouw medewerkers 
- Bakker-Metaal Uitzendburo draagt zorg voor alle vereisten die een personeelsdossier kent. Denk hierbij aan: Arbeidscontracten, opdrachtbevestigingen, verzuim, verlofregistratie, correspondentie, officiële waarschuwingen, beoordelingen etc.  

Wet Verbetering Poortwachter
- De dossieropbouw tijdens langdurig verzuim met alle wettelijke verplichtingen worden uit handen genomen. Afhankelijk van de contractvorm zal dit geschieden door het UWV en/of Bakker-Metaal Uitzendburo.